Koç Üniversitesi ev sahipliğinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü kuruldu!Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Direktörü ve Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü, UNESCO Chair in Gender Equality and Sustainable Development, Koç Üniversitesi ev sahipliğinde kuruldu.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet alanında önemli çalışmalar yapan, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Direktörü ve Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı büyük bir başarıya daha imza attı. Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı adına, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü, UNESCO Chair in Gender Equality and Sustainable Development, Koç Üniversitesi ev sahipliğinde kuruldu. Kürsünün kuruluş töreni 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü KOÇ-PERA’da gerçekleştirildi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) ile işbirliği halinde faaliyet gösterecektir. Kürsü kapsamında toplumun ve insanın esenliği için son derece önemli olan toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışmalar yapılacaktır. Her ne kadar bu alanlarda önemli gelişmeler kaydedildiyse de, halen bireysel, toplumsal ve küresel düzeyde çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  Dünya genelinde toplumsal cinsiyet ve kalkınma alanında faaliyet gösteren az sayıdaki UNESCO kürsüsüne, Koç Üniversitesi ev sahipliğinde kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsünün eklenmesi ülkemiz adına çok sevindirici bir gelişme olmuştur. İnsan odaklı kalkınmayı çalışmalarının merkezine alan kürsü; gerek Türkiye’de gerekse dünyada esenliğin sağlanması için toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma alanlarını birbirleriyle kesişen konular olarak ele alması açısından öncü nitelik taşımaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği; UNESCO’nun küresel önceliklerinden olup, Birleşmiş Milletlerin 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren 15 yıllık Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi amaçlarından da birini oluşturmaktadır. Koç Üniversitesi’nde kurulan kürsü, birbiriyle kesişen bu iki alanda çalışmalar yürütecek ve insan odaklı kalkınmaya vurgu yapacak olması açısından önem arz etmektedir.  Kürsünün temel amacı toplumsal cinsiyet ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yapılan araştırmaların ilerlemesini sağlamak; araştırmacılar arasında ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirliğini teşvik etmektedir. Kürsü başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, bu alanda özel ve kamusal düzeyde çalışan paydaşlar arasında bir köprü kurmayı amaçlayarak, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınma ve bireysel ve toplumsal düzeyde insan esenliğini teşvik ederek bu alanlarda yapılan araştırmaların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Kürsünün uzun dönemli hedeflerinden ilki Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmektir. Bu hedef doğrultusunda akademi, özel sektör ve kamu bağlamında ve hukuk çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesine; araştırma merkezleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu arasında sürdürülebilir bağlar kurulmasına; Avrupa, Akdeniz ülkeleri ve Türkiye arasında kişisel ve kurumsal düzeyde işbirlikleri kurulması ve deneyim aktarılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Kürsünün ikinci hedefi, bireysel ve toplumsal düzeyde sürdürülebilir kalkınma, insan odaklı kalkınma ve insan esenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.

 

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Hakkında:

Çiğdem Kağıtçıbaşı TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi ve Bilim Akademisi üyesidir. AÇEV’in kurucularındandır. International Association for Cross-Cultural Psychology’nin ilk kadın Başkanı ve Onur Üyesi, International Union of Psychological Science ile International Social Science Council’ın Başkan Yardımcısı oldu. Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kuruluşu ve Amerikan Psikoloji Kuruluşundan ‘Uluslararası Psikolojinin Gelişimine Üstün Katkı Ödülü’ aldı. Teorik ve uygulamalı araştırmaları sosyo-kültürel bağlamda insan gelişimi, eğitim, kadın ve aile üzerinde odaklanmıştır. Çoğu yurt dışında basılmış 33 kitabı ve 222 makalesi vardır. KOÇ-KAM Direktörü ve Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir.

 

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Hakkında:

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM), 2010 yılının Mart ayında disiplinler-arası bir araştırma ve uygulama merkezi olarak, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsünde kurulmuştur. Birçok farklı bölümden öğretim üyesi ve araştırmacı, araştırmalarını paylaşmak, ulusal ve uluslararası ortak araştırma projeleri yürütmek, toplumsal cinsiyet ve kadın konularında üniversite içinde ve dışında bilimsel ve eğitici faaliyetler yürütmek amacıyla bir araya gelmektedir. Toplumsal cinsiyet çalışmaları için bir merkez işlevi gören KOÇ-KAM’da üstün nitelikli araştırma projelerini destekleyen bir araştırma ödülleri programı ve Koç Üniversitesi öğrencilerine yönelik Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı yürütülmektedir. Sıklıkla düzenlenen ve ev sahipliği yapılan konferans, panel ve seminer serileri ile birçok disiplin ile kesişen toplumsal cinsiyet konulu araştırmalar, ilgililer ile buluşturulmakta ve akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum aktörleri, sanatçılar ve politika yapıcılar arasında toplumsal cinsiyet konularında iletişim teşvik edilmektedir. KOÇ-KAM Yönetim Kurulu, Koç Üniversitesi’nin farklı bölümlerine mensup dokuz öğretim üyesinden oluşmaktadır. 2010 yılından bu yana, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı merkez direktörü ve Doç. Dr. Hülya Şimga direktör yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar.

 

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Hakkında:

UNESCO Birleşmiş Milletler’in bir özel kurumu olarak, 1946 yılında kurulmuştur. UNESCO eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki amaçlarını, üye olan her devlette kurulan Milli Komisyonlarla gerçekleştirmeye çalışır. UNESCO, medeniyetler, kültürler ve toplumlar arası paylaşılan değerler üzerinden diyalog ortamı oluşturmak için çalışmaktadır. Uluslararası toplumun, kapsamlı ve somut hedefleri –uluslararası platformda kabul edilen ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni (MDGs) kapsayan hedefler- UNESCO’nun strateji ve faaliyetlerine zemin oluşturmaktadır. Böylece; UNESCO’nun eğitim, bilim, kültür, iletişim ve istihbarat alanlarında eşsiz nüfuzu bu hedeflerin gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. UNESCO’nun hedefi, eğitim, bilim, kültür, iletişim ve istihbarat bağlamında barışın sağlanması ve yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamak, sürdürülebilir kalkınma ve kültürlerarası diyaloğu geliştirmektir. UNESCO bütün bu dallardaki çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini küresel öncelik olarak belirleyen ve bu önceliği devam ettiren ilk Birleşmiş Milletler Kuruluşu’dur.

 

UNESCO Kürsüsü Hakkında:

UNESCO Kürsüsü, yeni bir öğretim ve araştırma birimi olarak bir üniversite veya diğer yükseköğretim ve/veya araştırma kurumunda, dört yıllık bir başlangıç süresiyle kurulabilir. UNESCO Kürsüsü; hâlihazırda bir üniversite bölümü dâhilinde, UNESCO’nun yetki alanları arasında bulunan konularda çalışmalarını sürdüren bir öğretim/araştırma programının güçlendirilmesiyle ve buna uluslararası bir yön verilerek geliştirilebilir. UNESCO Direktörü ve üniversite rektörü arasında bir anlaşma ile tanımlanır. Çoğu kez kürsüler; akademi, sivil toplum, yerel gruplar, araştırma ve politika yapıcılar arasında köprü kurucu ve düşünce kuruluşları işlevlerini görürler. Politika kararlarının bilgilendirilmesinde, öğretim alanında yeni girişimlerin kurulmasında, araştırma kanalıyla yeniliklerin üretilmesinde ve kültürel çeşitliliği desteklerken mevcut üniversite programlarının zenginleştirilmesinde kürsüler son derece büyük öneme sahiptir.

PDF